10 STAPPEN VEILIGE INSTALLATIE

Lees hier de 10 stappen naar een veilige installatie. Veilige machines zijn van groot belang in de voedingsmiddelenindustrie. De Jager RVS levert roestvaststaal maatwerk machines en installaties geheel volgens de wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid. Wij passen in al onze producten de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid toe.

 

Stap 1 – Definitie van de installatie

In deze stap wordt een algemene beschrijving gemaakt van de installatie en de grenzen daarvan. De norm EN-ISO12100-2010 geeft definities voor het beschrijven van de grenzen.

Stap 2 – Inventarisatie productierichtlijnen

Voordat bepaald kan worden of een product voldoet aan de richtlijnen en waar eventuele aanpassingen vereist zijn wordt geïnventariseerd welke richtlijnen van toepassing zijn. Dit houdt in dat de installatie getoetst wordt aan het toepassingsgebied van verschillende richtlijnen. Alle productierichtlijnen zijn te vinden op www.newapproach.org

Stap 3 – Bepaling relevante eisen uit de richtlijnen

In deze fase wordt bepaald aan welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit de geselecteerde richtlijnen de installatie moet voldoen.

Stap 4 – Risicobeoordeling

Gevarenidentificatie

Op basis van het ontwerp, het prototype en/of vergelijkbare producten wordt onderzocht welke risico’s er bij het gebruik van het product in de ruimste zin van het woord ontstaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist op basis van een Europees geharmoniseerde norm betreffende risicoanalyses (EN-ISO 12100:2010) en eventuele aanvullende checklisten die in andere productspecifieke normen voorkomen.

Risico-inschatting

Nadat gevaren zijn geïdentificeerd is het belangrijk te bepalen hoe groot de risico’s zijn en welke factoren de hoogte van de risico’s bepalen.

Stap 5 – Inventarisatie normen

De Europese productrichtlijnen bevatten vrij algemene (niet-technische) eisen. Aan deze eisen moet technische invulling gegeven worden middels de in normen verwerkte gegevens (bij voorkeur Europees geharmoniseerde normen). In deze fase wordt onderzocht welke normen relevant zijn voor de installatie en wordt vastgesteld aan welke normen voldaan moet worden. Per productrichtlijn is op de bovengenoemde site na te gaan welke normen overeenstemming met de betreffende richtlijn geven.

Controle op basis van C-norm

Voor een groot aantal installaties is een zogenaamde C-norm uitgebracht. Deze categorie normen bevat informatie over de veiligheid voor specifieke installaties. In deze stap wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de eisen van deze C-norm. Indien er geen C-norm bestaat voor de installatie wordt deze stap overgeslagen.

Stap 6 – Risicoreductie en veiligheidsconcept

Bij deze stappen wordt bepaald of er risico’s zijn die gereduceerd kunnen worden en op welke wijze. Dit wordt verwerkt in een veiligheidsconcept dat geïmplementeerd wordt in de machine. De in stap 4 vastgestelde niveaus zijn essentieel bij de keuze van de reductiemaatregelen. Het is van groot belang dat de keuzes die in deze stappen gemaakt worden goed gedocumenteerd worden.

Stap 7 – Samenstellen Technisch Dossier (TD)

Tijdens de verdere ontwikkeling en de daadwerkelijke constructie van het product dient een dossier te worden samengesteld. Dit dossier dient alle onderdelen te bevatten die zijn genoemd in de Machinerichtlijn. Het TD kan worden gezien als bewijsmateriaal dat de veiligheid van het product moet aantonen. Derhalve is het van groot belang dat alle noodzakelijke gegevens hierin verwerkt zijn.

Stap 8 – Samenstellen en opstellen gebruikershandleiding

Ten einde een veilig gebruik te kunnen realiseren is een gebruikershandleiding verplicht. De gebruikershandleiding moet niet alleen voldoen aan de in de Europese richtlijnen gestelde eisen qua volledigheid, duidelijkheid, taal en niveau van de gebruiker, maar zal tevens moeten voldoen aan de in relevante normen gestelde aanvullende eisen.

Stap 9 – Opstellen verklaring en ondertekening

Indien voorgaande stappen met succes zijn doorlopen kan worden overgegaan tot het opstellen van een EG-verklaring van overeenstemming. Deze verklaring bevat een overzicht van alle toegepaste richtlijnen en de belangrijkste normen plus specifieke eisen die zijn aangehouden bij de bouw van de installatie. Na het opstellen dient deze ondertekend te worden door de gemachtigd persoon de vermeld staat.

Stap 10 – Aanbrengen CE-markering (typeplaat)

Het aanbrengen van de CE-markering kan worden gezien als het sluitstuk. Deze CE-markering dient aan de eisen te voldoen welke zijn opgenomen in de Machinerichtlijn.

veilige machine De Jager RVS