VOORKOM ONTSTAAN ONGEVAL

Door het inzetten van veilige machines in uw voedselproductie zorgt u dat uw werknemers veilig werken.  Door een veilige machine voorkomt u in veel gevallen een ongeval. Neem contact op met  De Jager RVS.

 Voorkom ontstaan ongeval

Ongevallen gebeuren niet zomaar; ze worden veroorzaakt! Tal van oorzaken zijn te bedenken waarom het misgaat. Daarom is het belangrijk een aantal definities in dit kader te kennen en de gedachte achter de ongeval theorieën te leren kennen. Ondanks alle inspanningen de risico’s tijdens het werken zo klein mogelijk te houden is een ongeval nooit uit te sluiten. “Absoluut veilig” bestaat niet!

Toelichting

Veiligheid is het bewust omgaan met aanvaardbare risico’s. Belangrijk in deze zin zijn de woorden “bewust” en “aanvaardbare”. “Bewust” komt vanuit de werkgever en de werknemer (door bijvoorbeeld opleiding); “aanvaardbare” vanuit de wetgeving en bijvoorbeeld de bedrijfsinstructies. In veiligheidskundige termen wordt onder “risico” verstaan:

De mate van waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden en het ongewenst effect dat zal optreden.

Ofwel de kans dat een ongeval plaatsvindt en welke schadelijke gevolgen dat heeft. In formulevorm: Risico = kans x effect.

De oorzaken van risico’s tijdens het werk kunnen worden samengevat in een aantal punten:

  • Het soort werk;
  • Kennis en ervaring;
  • De werkplek zelf;
  • Het welzijn;
  • De mentaliteit.

Al deze punten komen aan bod in de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Om ons een goed beeld te vormen van de mogelijkheid een ongeval te krijgen, kijken we naar de ijsbergtheorie. Net als bij een ijsberg is het zo dat vaak alleen de ernstige ongevallen “zichtbaar” zijn. Dit heeft mede te maken met het feit dat niet elk ongeval wordt gemeld en bijna-ongevallen niet altijd worden onderzocht en aangepakt. Om deze theorie te onderzoeken zijn zo’n twee miljoen ongevallen bekeken. Daarbij bleek het volgende: van 30.000 onveilige handelingen en situaties die kunnen gebeuren, zal er één leiden tot een dodelijk ongeval.

De statistiek leert dat 80% van de ongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten. Wanneer we ongevallen al dan niet met (ernstig) letsel of verzuim willen aanpakken, moeten de onveilige handelingen en –situaties drastisch worden verminderd.

Directe oorzaken

De ongevaltheorie van Lateiner gaat hier verder op in. Hij stelt de oorzaken-gevolgenreeks voor als dominostenen.

Het model kan op “ik”- en ondernemingsniveau worden toegepast. Op “ik’-niveau gaat het om: achtergrond, falen, onveilige handelingen/situaties, ongeval, letsel. Op ondernemingsniveau om: gebrek aan beheersing, persoonlijke en taakfactoren, onveilige handelingen/situaties, ongeval, letsel. Om de reeks te onderbreken, moeten eerst de directe oorzaken worden aangepakt.

Deze directe oorzaken zijn onveilige handelingen of onveilige situaties die direct tot het ongeval leiden:

-       Substandaard(onveilige) handelingen: werken zonder bevoegdheid, niet gebruiken van PBM’s

-       Substandaard(onveilige) conditities: diverse gevarenbronnen zoals geluid, trillingen, brand, defecte machines etc..

Basisoorzaken

De basisoorzaken die ten grondslag liggen aan de directe oorzaken zijn persoonlijke factoren (kennisniveau, ervaring, motivatie) en taakfactoren (ongeschikt ontwerp, gereedschap, werkmethode etc.)

Gebrek aan beheersing

De onderliggende oorzaken kunnen we vinden in een aantal oorzaken. Veelal zijn er geen of onvoldoende activiteiten om de directe oorzaken te beperken. Een andere oorzaak is te vinden in richtlijnen en procedures die niet in orde zijn, of onvoldoende vastleggen wat er moet gebeuren om verliezen te voorkomen of te beperken. Daarnaast is het niet naleven (gebrek aan toezicht) van de richtlijnen een mogelijkheid. De oorzaken-gevolgenreeks legt zeer nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor onderliggende zaken van ongevallen bij het management. In eerste instantie bij het topmanagement, die invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van de organisatie, ook met betrekking tot het beperken van verliezen, tot beheersing van risico’s en schades en of letsel. Daarna ook bij de leidinggevende en de medewerker zelf.

machineveiligheid De Jager RVS