HACCP

'Hazard Analysis and Critical Control Points' ofwel HACCP is een voorschrift uit de EU dat voor voedselveiligheid in de gehele voedselketen moet zorgen. Het is een preventief voedselveiligheids - systeem.  

HCCP is van toepassing op alle bedrijven en sectoren die voedsel bereiden, verwerken en verpakken tot en met het vervoeren en distribueren. Met de centrale vraag 'waar en in welke fase kan er voor de consument gezondheidsgevaar ontstaan'.

Bedrijven dienen zelf een risico inventarisatie te maken voor hun eigen productie en / of distributieproces. Ook moeten zijzelf de te nemen maatregelen vastleggen wat gecontroleerd moet worden en checken wat de resultaten hiervan zijn. Dit alles met als doel het voorkomen en beperken van het besmettingsrisico.

De 7 hoofdpunten van het HACCP systeem :

1.         Inventariseer alle potentiële gevaren.

2.         Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, 'waar kan risico worden voorkomen of beperkt'.

3.         Geef per CCP de kritieke grenzen aan.

4.         Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel 'gemonitord' worden.

5.         Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.

6.         Pas verificatie toe - een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.

7.         Houd documentatie en registraties bij – Leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

Door de gezondheidsrisico's in voedselbereidings - en behandelingsprocessen middels HACCP te inventariseren en te beheren verhoogd de voedselveiligheid.

Meer en volledige informatie over HACCP zie  :